HMS--Tinget 2001

Referat fra verneombudets dag

Verneombudets dag arrangert den 11. okotber og med ca. 100 deltakere.
Dagens program var bygge opp med det formål å vise hvilken rolle verneombudene bør spille i dagens arbeidsliv.

Innledningsvis fikk vi et innblikk i hvordan myndighetene ser på arbeidsmiljøproblematikken, og det var ingen tvil om at verneombudets rolle vil være svært sentral i tiden fremover. Ekspedisjonssjef Gundla Kvam i Arbeids- og administrasjonsdepartementet lot oss få et innblikk i hvilke tanker og handlingsplaner myndighetene arbeider ut fra.

Det er imidlertid klart at uten nødvendige kunnskaper om de forhold som påvirker arbeidsmiljøet på hver enkelt arbeidsplass, så kommer man vanskelig videre. Peter Koren tok for seg denne problematikken, og trakk opp retningslinjer for hvordan man på en konstruktiv måte kan utvikle det gode arbeidsmiljøet.

Idebanken er opprettet for å samle sammen og systematiskere det arbeid som blir gjennomført ved ulike virksomheter for å redusere sykefraværet. Idebankens sekretariatsleder, Steinar Aasnæss ga oss eksempler på hvordan dette arbeidet var blitt gjennomført, og oppfordret deltakerne til å bruke Idebanken som en virkelig bank, ved å skyte inn egne positive erfaringer og å ta ut løsninger som kan benyttes i egen virksomhet.

Etter lunsj og besøk på Safe-Sec-messen, lot Arne Sagen, oss få et innblikk i hva man bør legge i begrepet God HMS. Med sin erfaring fra revisjon av HMS-systemer, trakk han fram hva ledelse og ansatte bør legge vekt på i sitt HMS-arbeid, og han trakk linjer til hvordan dette gjennomføres i verden rundt oss.

Dagen ble avsluttet med en diskusjon som i første rekke knyttes seg til hvordan verneombudene kan arbeide for å redusere sykefraværet. Det kom frem en rekke spørsmålsstillinger som var knyttet til egen arbeidsplass, og panelet som besto av Koren, Sagen og Aasnæss, ga praktiske og konkrete svar og kommentarerer.